ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอ ภายในวันที่ 10 ก.ย. 2561 (หรือจนกว่าจะครบ 500 บทความ)
รับลงทะเบียนเพียง 500 บทความ
- ภาคโปสเตอร์ 400 บทความ
- ภาคบรรยาย 100 บทความ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ี 16 ก.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561

ปิดรับสมัครเฉพาะเข้าร่วมนำเสนอแบบ Poster/Oral

นำเสนอผลงาน ตั้งแต่ บัดนี้ - 10 ก.ย. 2561

ประเภทนำเสนอผลงานวิจัย (แบบบรรยาย/โปสเตอร์) อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก 2,500 บาท
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
(ผลงานวิจัยต้องสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์)
2,500 บาท

ค่าลงทะเบียนนำเสนอนี้รวมถึง กระเป๋าเอกสาร 1 ใบ อาหารกลางวันและอาหารว่าง เกียรติบัตร 1 ใบ

* เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา หลังจากวันงานนำเสนอ 2 สัปดาห์
* เมื่อลงทะเบียนนำเสนอบทความ (อัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท) คุณจะมีสิทธิ์เข้าฟังการบรรยายไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1,000 บาท

ร่วมงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 19 ธ.ค. 2561

ประเภทเข้าร่วมประชุมฯ (ไม่นำเสนอผลงาน) อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
1,000 บาท

โครงการประชุมวิชาการ/ใบสมัคร

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. มีหลักฐานการสมัครครบถ้วน

(ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด, หลักฐานการโอนเงิน, ไฟล์บทความวิจัย)

2. เป็นบทความที่อยู่ในกลุ่มสาขาที่กำหนด

  1. สาขาการศึกษา
  2. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและวิศวกรรม
  4. สาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ
  5. สาขาการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
  6. สาขาสาธารณสุข

3. เป็นบทความที่มีรูปแบบถูกต้องตามกำหนด

ติดต่อสอบถามที่


วิธีการชำระเงิน

QR Code ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
© Copyright ARIT-RBRU The office of academic resources and information technology
Rambhai Barni Rajabhat University.All rights reserved.